Federatie in transitie

Like dit als eerste! Reageer als eerste! 01-03-2021
In 2020 heeft COVID-19 grote invloed gehad op het maatschappelijk leven. Ook FHI, haar leden en hun klanten kregen te maken met zeer ingrijpende veranderingen. De economische gevolgen verschillen per bedrijfstak, maar overal zijn sterke ontwikkelingen en verschuivingen te zien.

De pandemie heeft geleid tot nieuwe regels. Fysiek contact maakt plaats voor communicatie op afstand; via netwerken, digitaal. Ook onze leden hebben hun werkwijzen aan moeten passen, intern en naar buiten. FHI moest haar ‘fysieke evenementen’ afgelasten, met pijn in het hart. Vanaf april 2020 hebben wij seminars en beurzen zoveel mogelijk omgezet naar webinars of online kennisweken. Bijeenkomsten en vergaderingen die ‘vóór corona’ alleen fysiek hadden kunnen plaatsvinden zijn via online tools mogelijk gemaakt. De eerder opgedane ervaring blijkt van grote waarde. De COVID-19-pandemie is namelijk nog niet voorbij, maar de fase van noodsprongen en nóg meer uitstel van marketing- en kennisactiviteiten wel.

Technologiebedrijven behoeven een platform
Een van de kerntaken van FHI is het bevorderen en faciliteren van goede contacten tussen haar leden (de technologiebedrijven) en de markt. Beurzen, events en bijeenkomsten zijn middelen om partijen bij elkaar te brengen; ze zijn geen doel op zichzelf, maar het gereedschap voor kennisuitwisseling en de etalage voor nieuwe producten, systemen en diensten.

Nauwelijks leads
Een paar weken zonder fysieke contactmomenten is voor gezonde bedrijven met een gevulde orderportefeuille geen bezwaar. Als het langer duurt zijn alternatieven noodzakelijk, anders blijven nieuwe leads uit, vallen er gaten in planningen en lopen de omzet en zelfs de continuïteit gevaar. Veel FHI-leden blijken sinds COVID-19 nauwelijks nieuwe klanten te hebben kunnen werven omdat veel oude podia zijn weggevallen en de marketingafdeling zich moest heroriënteren. Contact houden met bestaande klanten lukte, maar nieuwe relaties aanknopen werd moeilijker, terwijl markten door de pandemie sterk in beweging werden gezet. Daarin is nog geen nieuw evenwicht ontstaan. Wachten op terugkeer naar het ‘oude normaal’ is – alleen al door de duur van de pandemie – een onverstandige strategie. Aanpassen moet.

Digitale migratie
FHI zag in 2020 de belangstelling voor haar digitale diensten toenemen, vanuit alle branches en zonder onderscheid in bedrijfsgrootte. Zowel de kleinere technologiebedrijven als de multinationals waren op zoek naar ‘coronaveilige’ platforms als alternatief voor hun fysieke aanwezigheid op beurzen, seminars, klantendagen en zelfs voor de beleefdheidsbezoekjes die accountmanagers pré-corona aflegden. Die worden door klanten en prospects immers afgehouden.

De praktijkleerschool
Al in het tweede kwartaal van 2020 raakten nieuwe procedures en aangepaste werkwijzen ingebed. Eerst in de primaire processen en in zaken die geen oponthoud vergden, later ook in ondersteunende diensten en zaken die vooruit waren geschoven. Er werd veel meer gemaild, vergaderingen werden vervangen door online-bijeenkomsten en opleidingen moesten steeds vaker op afstand. Bedrijven die al fors gedigitaliseerd hadden vóór de pandemie plukten daar de vruchten van. Velen moesten hun inmiddels thuiswerkend personeel in allerijl bijscholen en ondersteunen, hun bedrijfsservers beter toegankelijk maken, hun digitale beveiliging versterken en – in het algemeen – werken aan hun online-presentie. Websites met onderhoudsachterstand waren niet de ‘coronabestendige uithangborden’ die ze hadden kunnen zijn. Het ‘digitale vermogen’ van bedrijven werd eensklaps een belangrijke succesfactor.

Ontsluiten van content
Tot begin 2020 waren fysieke beurzen en seminars broedplaatsen van nieuwe contacten. FHI is sinds haar oprichting in 1956 de motor geweest achter beurzen als ‘Het Instrument’ en de laatste jaren WoTS en E&A. Bedrijven deelden er kennis en verwierven er naamsbekendheid en opdrachten. Toen dat eensklaps eindigde, groeide pijlsnel het belang van de digitale aanwezigheid en online vindbaarheid, wat twee verschillende dingen zijn. Technologiebedrijven zijn in de regel sterk productgericht: wat we maken moet immers deugdelijk en waardevol zijn. Wat het product niet doet is zichzelf verkopen. Directies van bedrijven doen aanspraak op de creativiteit van de marketeers en alleen degene die flexibel meebeweegt, houdt werk. FHI biedt steun via haar bestaande adviesdiensten, maar ook door zich pijlsnel te bekwamen in succesvolle presentatie van content. Ook uw content. FHI doet dit niet voor zichzelf, maar voor haar leden.

Slagkracht en meerwaarde van FHI
De Federatie van Technologiebranches heeft al vóór 2020 alle websites ondergebracht in één domein: fhi.nl. Die samenvoeging werd ingegeven door de behoefte aan overzicht en vooral de vindbaarheid van FHI-leden vanuit de buitenwereld. Dat bleek een gelukkige keuze. Samen op één interactief verweven platform zorgt niet alleen voor snellere en eenvoudigere benadering van alle content, maar ook voor een aanzienlijke winst in de ranking ervan. ‘Bovenaan staan bij Google’ helpt.

Nut van samenwerken
Specialisatie eist samenwerking. De producten en diensten van onze leden zijn verrassend vaak complementair, net als expertise en de verschillende specialismen. Nergens openbaart zich de onderlinge afhankelijkheid en de meerwaarde van samenwerking zich zo sterk als in de technologie. Een sector die zich zo sterk verbonden weet heeft weinig moeite om krachten te bundelen. De voordelen zijn niet te ontkennen.

Online vindbaarheid
FHI-leden verspreiden informatie via het internet. Het belang daarvan is door COVID-19 verveelvoudigd. U bent aanwezig op het internet om gevonden te worden door klanten. Klanten die al dan niet gericht of structureel zoeken. Google en verschillende andere verregaand geautomatiseerde ‘zoekmachines’ verbinden zoektermen met informatie. Dat gebeurt niet slechts op grond van overeenkomst, maar via zeer geavanceerde en voor velen ondoorzichtige mechanismen. Zoekmachines taxeren websites; ze geven ze een waarde. Die waarde wordt in hoge mate bepaald door de relevantie van content, maar ook door de verwevenheid met de ‘juiste’ omgeving.

FHI is ‘juist’ en waardevol platform
Fhi.nl, het vanuit veertig afzonderlijke event- en branchesites samengestelde domein, is voor de lidbedrijven en doelgroepen relevant en FHI is onafhankelijk, wat binnen ranking-algoritmen ook sterk bevorderend werkt. De vereniging valt in de bevoordeelde categorie van instituten, organisaties en media, waardoor zij beter ‘scoort’ dan een individueel lidbedrijf, zelfs het grootste, ooit zou kunnen. Elk door een lidbedrijf aangedragen steentje draagt bij aan het collectieve succes.
Studio en contentdiensten

FHI beschikt over een state-of-the-art webstudio voor bijvoorbeeld het houden van webinars. Deze studio is, met alle technische faciliteiten en crew, ook voor leden te huur voor professionele online presentaties, opname van tutorials of andere streaming producties en/of podcasts. Zie hier voor de specificaties.

Behalve de bediening van de techniek is ook inhoudelijke ondersteuning mogelijk. De presentatie en de vorm waarin u uw content aanbiedt kan een productie, dienst of programma maken of breken, maar de inhoud zelf verdient net zoveel aandacht. FHI is en blijft een neutraal platform, maar beschikt wel over inzicht, knowhow en vaardigheid bij het maken en vormgeven van content, vooral waar het draait om technologische producten; we zijn thuis in die markt. Inhoudelijke ondersteuning bij het maken van content blijft overigens niet beperkt tot producties in onze studio: wij denken mee over slimme distributie en over hoe communicatieve of marketingdoelen het beste worden bereikt. Daarbij zetten we desgewenst specialisten in voor het redigeren, opstellen of vertalen van teksten, als proeflezer/criticus of als inhoudelijk beoordelaar. Waar de expertise niet in eigen huis beschikbaar is, zoeken wij graag in ons uitgebreide netwerk van betrouwbare leveranciers.

Uitgebreid ledenprofiel
De leden van de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie krijgen met ingang van 2021 een uitgebreid ledenprofiel op www.fhi.nl als onderdeel van hun lidmaatschap. Die dienst was in 2020 al als ‘betaalde extra’ verkrijgbaar, maar zal nu voor iedereen beschikbaar komen. Een ‘eigen domein’ met vele mogelijkheden, gehost op de servers van FHI, biedt voordelen die we hier nader toelichten. Op fhi.nl zijn verschillende instructieve documenten te vinden over het uitgebreide ledenprofiel.
Koers

FHI is een communicatieve organisatie die kennis gericht deelt en daarbij nieuwe techniek bewust omarmt, de mogelijkheden ervan verkent en in de vingers krijgt. De opgedane ervaring staat ten dienste van de lidbedrijven. Onze communicativiteit schuilt niet alleen in onze digitale nieuwsbrieven, mailingen, podcasts, onze aanwezigheid op sociale media en in de webinars die we zijn gaan organiseren, maar ook in de diensten die we – zonder winstoogmerk – aan de leden leveren. FHI heeft het voortouw genomen om zaken op te pakken waar individuele leden onvoldoende tijd, mogelijkheden of menskracht voor hadden. Dat blijven we graag doen, want samen staan we stukken sterker.